Zaznacz stronę

warunki świadczenia usług rekrutacyjnych recruit.pl

Przedmiot umowy § 1

Na podstawie niniejszej umowy Klient zleca, a RECRUIT.PL zobowiązuje się świadczyć usługi rekrutacyjne rozumiane jako wyszukiwanie, selekcja, rekomendacja i doradztwo wybranych kandydatów na wskazane przez Klienta stanowiska, każdorazowo określone w odrębnym zleceniu (opis stanowisk stanowiący Załącznik A do umowy).

Opis stanowiska powinien określać co najmniej:

 • nazwę stanowiska pracy
 • miejsce pracy,
 • nazwę stanowiska bezpośredniego przełożonego,
 • wymagania kwalifikacyjne, w tym co najmniej:
 • wykształcenie, doświadczenie zawodowe, predyspozycje osobowe, znajomość języków obcych,
 • zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 • wysokość wynagrodzenia oraz ewentualnie inne proponowane świadczenia,
 • liczbę wakatów.

Rekomendowani kandydaci powinni odpowiadać przygotowanemu przez RECRUIT.PL i zaakceptowanemu przez Klienta profilowi, opisanym zgodnie z wzorem zgodnym z Załącznikiem A do umowy. Proces rekrutacji co do poszczególnych stanowisk będzie zakończony, a umowa w tym zakresie wykonana, w chwili zawarcia przez Klienta umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze (także umowy cywilnoprawnej) z kandydatem przedstawionym przez RECRUIT.PL . Osobami upoważnionymi do wystawiania zleceń rekrutacyjnych na poszczególne stanowiska ze strony Klienta są osoby podane z formualrzy zamówienia.

Przebieg wzajemnej współpracy w procesie rekrutacji § 2

1. Rozpoczęcie realizacji procesu rekrutacji nastąpi po podpisaniu umowy i dostarczeniu RECRUIT.PL przez Klienta bezpośrednio lub poprzez fax, e-mail lub listownie, pisemnego zlecenia w postaci Zamówienia.

2. Proces rekrutacji w odniesieniu do wskazanego stanowiska obejmuje następujące etapy:

 •  ustalenie przez Strony umowy niezbędnych kompetencji kandydatów,
 • weryfikację dokumentów osobowych kandydatów, ich selekcję pod kątem spełnienia kryteriów wymaganych przez Klienta,
 • przedstawienie Klientowi wybranych kandydatów
 • przedstawienie kandydata oznacza dostarczenie Klientowi informacji w formie e-mail na temat rekomendowanego przez RECRUIT.PL kandydata,
 • doradztwo przy wyborze ostatecznego kandydata

3. Klient zobowiązany jest przekazać RECRUIT.PL pisemną lub e-mailową informację dotyczącą potwierdzenia lub odmowy zatrudnienia przedstawionego kandydata w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania kandydatury.
4. Kandydaci mogą zostać przedstawieni przez RECRUIT.PL osobom trzecim w celach rekrutacyjnych.
5. Na wyraźne żądanie Klienta, w końcowej fazie procesu rekrutacji kandydaci zostaną poddani testom psychometrycznym na inteligencję, zdolności zawodowe, programistyczne, testom osobowości lub umiejętności. Rezultaty zostaną przedstawione Klientowi w formie pisemnego Profilu Psychologicznego lub Raportu. Na wyraźne życzenie Klienta, RECRUIT.PL przeprowadzi także inne, specyficzne testy. Koszty przeprowadzenia testów pokrywa Klient, niezależnie od wynagrodzenia opisanego w § 3.

Wynagrodzenie § 3

1. Wynagrodzenie RECRUIT.PL z tytułu wykonania usługi ustalana jest każdorazowo w zamówieniu. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie RECRUIT.PL określone w ust. 1 niniejszego paragrafu staje się należne z dniem podpisania umowy o pracę (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy cywilnoprawnej) z kandydatem zaakceptowanym przez Klienta lub podmiot trzeci związany z Klientem.
3. Termin płatności faktury VAT wystawionej przez RECRUIT.PL na rzecz Klienta w kwocie określonej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wynosi 7 lub 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 i 2, może zostać zwiększona o koszty testów określonych w § 2 ust. 5, ewentualnie inne wydatki uzgodnione z Klientem.
5. Jeżeli Klient odrzuci przedstawione kandydatury, a następnie – w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia procesu rekrutacji – bez wiedzy RECRUIT.PL zatrudni kandydata rekomendowanego przez RECRUIT.PL lub przedstawi w tym terminie jego kandydaturę innej firmie, Klient zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi wskazane w § 3 powiększone o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Gwarancja § 4

1. Warunki i czas udzielenia Gwarancji określa Zamówienie.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są wyłączone w przypadku, gdy osoba zatrudniona przez Klienta sama wypowie umowę z winy pracodawcy lub umowa zostanie rozwiązana w związku z likwidacją stanowiska pracy.

3. Klient zobowiązuje się do przekazania RECRUIT.PL pisemnej informacji dot. przyczyn rozwiązania umowy
o pracę zatrudnionego wcześniej kandydata najwcześniej jak to możliwe. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku w czasie 30 dni od momentu zwolnienia lub nieprzedłużenia umowy z danym kandydatem, gwarancja zostaje anulowana.

Poufność § 5

1. Strony zobowiązują się przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, nie przekazywać i nie ujawniać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji poufnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której informacje dotyczą.

2. Termin „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje dot. przedsiębiorstwa danej Strony, pomysły, rozwiązania, dane, know-how, informacje handlowe, organizacyjne oraz wszelkie inne informacje mające wartość handlową, marketingową, finansową lub inną, zarówno materialną jak i niematerialną , a uzyskane na temat Strony bezpośrednio lub pośrednio w ramach wykonywania niniejszej umowy, w formie pisemnej, ustnej, graficznej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej.

3. Strony zobowiązują się przekazywać informacje poufne tylko tym ze swoich pracowników lub osób współpracujących, dla których informacje te są konieczne dla wykonania niniejszej umowy.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy wszystkich osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy ze strony Klienta oraz RECRUIT.PL .

Postanowienia końcowe § 6

1. Umowa zawarta jest na czas [ X ]  nieokreślony /  [    ] określony do dnia ……………….

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W celu usprawnienia procesu rekrutacji i osiągnięcia spójności działań, Klient zobowiązuje się nie zlecać innym podmiotom usług objętych przedmiotem niniejszej umowy.

4. RECRUIT.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, spowodowane Klientowi przez kandydatów w całym procesie rekrutacji oraz po zawarciu umowy przez Klienta z wybranym kandydatem.

5. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez RECRUIT.PL znaku towarowego Klienta lub logo firmy Klienta w związku z realizacją przez RECRUIT.PL niniejszej umowy.
6. RECRUIT.PL  zobowiązuje się powstrzymać się od prowadzenia aktywnych poszukiwań kandydatów, we wszystkich spółkach Klienta wymienionych w zamówieniu jako zakazy, przez okres trwania umowy. W trosce o należyte wykonanie tego zobowiązania, Klient na piśmie – w Zamównieniu lub w osobnym e-mail poinformuje RECRUIT.PL o nazwach firm w których nie powinien prowadzić rekrutacji.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą w drodze postępowania polubownego.